Elias Bygg AB
Sök

Hållbarhet

Glada snickare som tittar på varandra

Ekologisk hållbarhet

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Vi eftersträvar att handla lokalt när det gäller byggmaterial och verktyg. Både för att stötta våra lokala företag ekonomiskt och för att minska bränsleförbrukning.

Vi strävar efter att medarbetarna jobbar två i varje arbetslag för att de kan samåka och minska på klimatpåverkan.

Kemikalieanvändning – Vi väljer aktivt hållbara byggvaror för att minska att människor och miljö skadas av kemikalier.

Avfallshantering – Vi planerar materialåtgången för att minska onödigt spill och försöker att använda spillmaterial i arbetet.

Vi arbetar för att vi i våra projekt och i vårt arbete ska hushålla med ändliga resurser.

Flera snickare som gjuter platta till garageinfart

Social hållbarhet

Ett gott och rättvist liv för alla

Vi lägger stor vikt vid att medarbetarna ska trivas på jobbet och kunna balansera arbete, familj och fritid.

Vi uppmuntrar medarbetarna till att ta ansvar över sin egen och kollegornas arbetsmiljö.

Vi arbetat ständigt med arbetsmiljö genom skyddsronder, regelbundna APT, medarbetarsamtal m.m.

Allas lika värde

Allas rätt att påverka

Vi strävar efter en jämnare könsfördelning.

Vi stöttar lokalsamhället genom att handla lokalt och genom att sponsra föreningar och UF företag lokalt.

Arbetsplatsbesök K-Bygg Fresks Sollefteå

Ekonomisk hållbarhet

Företagets ekonomi präglas av långsiktighet och resurseffektivitet.

Vi strävar efter att ha ett jämt arbetsflöde året runt för att skapar både en ekonomisk trygghet i företaget och trygga anställningar för medarbetarna.

Vi arbetar för en balanserad, hållbar ekonomi som främjar en utveckling där vi minimerar negativa konsekvenser för människan och miljön.

Vi är noggranna med att ha sunda affärer och tolererar ingen korruption.

Vi arbetar mot större transparens och kontroll av våra leveranskedjor.

Vi strävar mot att göra hållbara inköp, ha ett resurseffektivt byggande och optimera vår materialanvändning.