Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Vi eftersträvar att handla lokalt när det gäller byggmaterial och verktyg. Både för att stötta våra lokala företag ekonomiskt och för att minska bränsleförbrukning.

Vi strävar efter att medarbetarna jobbar två i varje arbetslag för att de kan samåka och minska på klimatpåverkan.

Kemikalieanvändning – Vi väljer aktivt byggvaror för att minska att människor och miljö skadas av kemikalier.

Avfallshantering – Vi planerar materialåtgången för att minska onödig spill och försöker att använda spillmaterial i arbetet.

Social hållbarhet

Vi lägger stor vikt vid att medarbetarna ska trivas på jobbet och kunna balansera arbete, familj och fritid.

Vi strävar efter att skapa delaktighet genom att uppmuntra medarbetarna till att ta ansvar över sin och medarbetares arbetsmiljö, arbetets process m.m.

Vi arbetat ständigt med arbetsmiljö genom skyddsronder, regelbundna APT, medarbetarsamtal m.m.

Allas lika värde

Allas rätt att påverka

Ekonomisk hållbarhet

Vi strävar efter att ha ett jämt arbetsflöde året runt för att skapar både en ekonomisk trygghet i företaget och trygga anställningar för medarbetarna.

Vi arbetar för en balanserad, hållbar ekonomi som främjar en utveckling där vi minimerar negativa konsekvenser för människan och miljön.

Vi arbetar för att vi i våra projekt och i vårt arbete ska hushålla med ändliga resurser.

Vi är noggranna med att ha sunda affärer och tolererar ingen korruption.

Vi arbetar mot större transparens och kontroll av våra leveranskedjor.

Vi strävar mot att göra hållbara inköp, ha ett resurseffektivt byggande och optimera vår materialanvändning.